1/48 Hasegawa Spitfire Mk. IXc
  • SpitfireIXcv1Frt0102SS