1/48 Scale Tamiya Kawanishi N1K1-Ja Shiden Type 11
  • ShidenType11v1Frt01SS