1/48 Tamiya Mitsubishi J2M3 Raiden 'Jack'
  • Raidenv2Frt01SS