1/48 Scale Hobbycraft Polikarpov I-16 Type 5/6
  • Polikarapovv2Frt01SS